EPC

EPC (Energy Performance Contracting), to jsou energetické služby se zárukou. Představujeme Vám velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Garantujeme Vám snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů. Financování projektu poté probíhá tak, že investice jsou po určitou dobu spláceny pouze z uspořených nákladů.

BOOT

Využitím metody financování BOOT (Build Own Operate Transfer) dává společnost RAYO zákazníkovi záruku dosažení energetických úspor v předem stanovené výši a rozsahu. Jedná se o dodávku energie na základě smlouvy. Zákazník splácí dodané zařízení formou odběru energie (elektřiny a tepla) za smluvně definovaných podmínek. Není tedy třeba vynakládat vlastní prostředky na realizaci projektu. Po umoření nákladů nutných pro uskutečnění projektu a jeho provoz je následně projekt za předem definovaných podmínek předán do správy zákazníkovi. Veškerá rizika tak nese společnost RAYO.

Tato metoda umožňuje dosažení úspor za energie bez nutnosti vynaložit vlastní investiční zdroje. Zákazníkovi také odpadá starost o údržbu a provoz technického zařízení.

JOIN VENTURE

Joint Venture znamená spojení dvou nebo více podniků nebo podnikatelů, ve kterém obě strany sdílí zisk nebo ztrátu a podílí se společně na řízení joint venture podniku.

Joint Venture je dobrý způsob společného podnikání více podniků bez nutnosti se sloučit či splynout. Je to vytvoření partnerství pro společné podnikání, často na omezenou dobu s konkrétním cílem, po jehož dosažení se společný podnik ukončí definovaným způsobem. Joint Venture znamená vyčlenění určité části (zpravidla lidských zdrojů, výrobních kapacit, distribuční sítě, know-how) z partnerských podniků do společného podniku.

V tomto případě se jedná především o distribuční sítě, na jejichž lokální realizaci a provozu se mohou partneři podílet a výrazně tak ušetřit náklady. Spojte se s námi a my vymyslíme způsob, jak si můžeme v oblasti dodávek energií navzájem pomoci.